1. Mô hình xe com măng ca

 2. Mô hình xe tải

 3. Đôi đèn điện (cao 45-55-65)

 4. Chày Kim Cương

 5. Lọ chữ Phúc

 6. tượng quan công

 7. khổng minh

 8. đức chúa ông (cao 170cm)

 9. Long ấn

 10. lọ cá

 11. lọ ba quai

 12. lọ lục bình

 13. mâm bồng

 14. đài rượu

 15. đèn tứ linh

 16. đỉnh vuông

 17. tỳ hưu

 18. tượng quan thế âm bồ tát

 19. Tượng A Di Đà ngồi (cao 45)

 20. Phật bà tọa sơn

 21. Tượng thích ca liên hoa

 22. tượng liên hoa sinh (mật tông)

 23. Tượng Phật Trường Thọ (Mật tông) (cao 40)

 24. Đỉnh sòi (cao 35-80)

 25. Đỉnh đốt trầm mái chùa