1. Mô hình xe tải

 2. Mô hình xe com măng ca

 3. Mô hình xe tải

 4. Đôi đèn điện (cao 45-55-65)

 5. Chày Kim Cương

 6. Lọ chữ Phúc

 7. tượng quan công

 8. khổng minh

 9. đức chúa ông (cao 170cm)

 10. Long ấn

 11. lọ cá

 12. lọ ba quai

 13. lọ lục bình

 14. mâm bồng

 15. đài rượu

 16. đèn tứ linh

 17. đỉnh vuông

 18. tỳ hưu

 19. tượng quan thế âm bồ tát

 20. Tượng A Di Đà ngồi (cao 45)

 21. Phật bà tọa sơn

 22. Tượng thích ca liên hoa

 23. tượng liên hoa sinh (mật tông)

 24. Tượng Phật Trường Thọ (Mật tông) (cao 40)

 25. Đỉnh sòi (cao 35-80)

 26. Đỉnh đốt trầm mái chùa