1. tượng phật thích ca (mật tông)

 2. Tượng Di Đà (mật tông) (cao 25cm)

 3. Tượng Dược Sư (mật tông)

 4. Tượng Phật Tara (Mật tông) (50x35)

 5. Tượng Quan Âm tứ thủ (mật tông)

 6. Tượng Phật Trường Thọ (Mật tông) (cao 40)

 7. Tượng Kim Cương Trì (mật tông)

 8. Tượng Dược Sư (mật tông)

 9. tượng liên hoa sinh (mật tông)

 10. Tổ milarepa

 11. tượng quan thế âm bồ tát

 12. tượng Phật Chuẩn Đề

 13. Tượng thích ca liên hoa

 14. Phật bà tọa sơn

 15. Quan thế âm bồ tát

 16. Tượng A Di Đà ngồi (cao 45)

 17. Tượng A Di Đà ngồi (cao90)

 18. Phật A Di Đà ngồi (cả lá đề)

 19. Tượng quan thế âm bồ tát (cả lá đề)

 20. tượng quan âm thế chí bồ tát (cả lá đề)

 21. tượng A Di Đà ngồi

 22. tượng quan âm thế chí bồ tát ngồi

 23. tượng quan thế âm bồ tát ngồi

 24. Tượng Phật ngồi

 25. tượng hộ pháp

 26. tượng Hộ pháp 1

 27. tượng đức mẹ địa mẫu

 28. Tượng Phật Thích Ca đản sinh

 29. Tượng Phật Thích Ca

 30. Bộ Tam Tôn