1. chân dung hồ chủ tịch

 2. đức chúa ông (cao 170cm)

 3. đức chúa ông

 4. đức thánh hiền

 5. trần quốc tuấn

 6. anh hùng võ thị sáu

 7. khổng minh

 8. tượng quan công

 9. tượng lý quỳ

 10. tuong-hercules

 11. tượng lã vọng

 12. tượng josephine

 13. tượng nghệ thuật

 14. tượng nghệ thuật

 15. tượng nghệ thuật

 16. tượng nghệ thuật

 17. tượng nghệ thuật

 18. tượng nghệ thuật

 19. tượng nghệ thuật

 20. tượng nghệ thuật

 21. tượng chân dung

 22. tượng chân dung

 23. tượng chân dung