1. Mô hình xe com măng ca

  2. Mô hình xe tải

  3. Đôi đèn điện (cao 45-55-65)

  4. Chày Kim Cương

  5. Lọ chữ Phúc

  6. tượng quan công

  7. khổng minh

  8. đức chúa ông (cao 170cm)

  9. Long ấn

  10. lọ cá

  11. lọ ba quai

  12. lọ lục bình

  13. mâm bồng

  14. đài rượu

  15. đèn tứ linh

  16. đỉnh vuông

  17. tỳ hưu

  18. tượng quan thế âm bồ tát

  19. Tượng A Di Đà ngồi (cao 45)

  20. Phật bà tọa sơn

  21. Tượng thích ca liên hoa

  22. tượng liên hoa sinh (mật tông)

  23. Tượng Phật Trường Thọ (Mật tông) (cao 40)

  24. Đỉnh sòi (cao 35-80)

  25. Đỉnh đốt trầm mái chùa