1. Đôi đèn điện (cao 45-55-65)

 2. Chày Kim Cương

 3. Lọ chữ Phúc

 4. tượng quan công

 5. khổng minh

 6. đức chúa ông (cao 170cm)

 7. Long ấn

 8. lọ cá

 9. lọ ba quai

 10. lọ lục bình

 11. mâm bồng

 12. đài rượu

 13. đèn tứ linh

 14. đỉnh vuông

 15. tỳ hưu

 16. tượng quan thế âm bồ tát

 17. Tượng A Di Đà ngồi (cao 45)

 18. Phật bà tọa sơn

 19. Tượng thích ca liên hoa

 20. tượng liên hoa sinh (mật tông)

 21. Tượng Phật Trường Thọ (Mật tông) (cao 40)

 22. Đỉnh sòi (cao 35-80)

 23. Đỉnh đốt trầm mái chùa

 24. Tượng Quan Âm tứ thủ (mật tông)

 25. Tượng Kim Cương Trì (mật tông)